НАКАЗ Про рішення вченої ради від 27 січня 2017 року, протокол № 1

НАКАЗ № 61 ОД від 31 січня 2017 р.
Про рішення вченої ради

 Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

 НАКАЗУЮ:

1. За результатами обговорення питання «Підсумки роботи та напрями подальшого розвитку Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» здійснити наступні заходи:

 • Викладачам базових кафедр університету здійснювати методичну допомогу та контроль за якістю навчального процесу на Чернівецькому факультеті. Відповідальні: завідуючи базових кафедр, декани факультетів.
 • Провести адаптацію навчальних планів факультету до вимог нового Закон) «Про вищу освіту» стосовно навантаження викладачів. Відповідальний — декан Чернівецького факультету доцент ГОРБУЛІК Володимир Іванович.
 • Скласти план стратегічного розвитку факультету, як його матеріальної бази так і поетапного відкриття підготовки фахівців за новими спеціальностями, під­готовки кадрів високої кваліфікації. Термін — 25 травня 2017 року. Відповідаль­ний — декан Чернівецького факультету доцент ГОРБУЛІК Володимир Іванович професор ТОВАЖНЯНСБКИЙ Леонід Леонідович.
 • Завершити роботу з ліквідації ДП «Чернівцілегмаш» і передачі його матеріа­льної бази в користування факультету. Відповідальний — декан Чернівецького фа­культету доцент ГОРБУЛІК Володимир Іванович, професор ТОВАЖНЯНСБКИЙ Леонід Леонідович, начальник юридичного відділу МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна

2. За результатами обговорення питання «Участь кафедр в міжнародних наукових та освітянських проектах» здійснити наступні заходи:

 • Завершити призначення відповідальних за міжнародне співробітництво ні всіх без виключення кафедрах університету. Термін виконання — 1 лютого 20 Г. року. Відповідальні: завідуючи кафедрами, декани факультетів.
 • Створити презентації наукової діяльності на всіх кафедрах університету. Термін виконання — 1 березня 2017 року. Відповідальні: завідуючі кафедрами декани факультетів.
 • Продовжити реалізацію проектів спрямованих на удосконалення рівня підготовки з англійської мови студентів, аспірантів та викладачів. Відповідальні: про ректор з науково-педагогічної роботи професор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, керівник міжнародного відділу ГОНЧАРОВ Олександр Андрійович.
 • Подати до 10 проектів для участі у програмах мобільності ГРАЗМУС +КА 1. Термін виконання 1 лютого 2017 року.
 • Подати до 10 проектів для отримання фінансування по програмі ЕРАЗМУСП КА2. Термін виконання — 1 березня 2017 року. Відповідальні: проректор з нау­ково-педагогічної роботи професор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, керівник міжнародного відділу ГОНЧАРОВ Олександр Андрійович.
 • На факультетах надати пропозиції що до сумісних проектів з університетами Польщі, Німеччини, Австрії та інших країн для участі в національних програм підтримки наукового міжнародного співробітництва. Термін виконання — на про­тязі року 2017 року. Відповідальні: завідуючі кафедрами, заступники деканів факультетів з наукової роботи.
 • Залучити до вивчення та удосконалення німецької мови до 200 студентів 1-2 курсів. Термін виконання — на 1 листопада 2017 року. Відповідальні: керівник освітнього центру «Німецький технічний факультет» доцент МЕШКОВ Денис В.
 • Збільшити загальну кількість слухачів літніх мовних курсів до 50 осіб. Розг­лянути можливість залучення до мовних курсів зацікавлених в цьому студентів університетів провідних країн Європейського Союзу. Термін виконання — на 1 серпня 2017 року. Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи професор ХРИПУНОВ Геннадій Сергійович.

3. Затвердити «Положення про організацію освітнього процесу в НТУ «ХПІ»».

4. Затвердити «Положення про екзаменаційну комісію (ДЕК)».

5. Затвердити «Положення про відкриття та запровадження спеціалізацій зі спеці­альностей».

6. Затвердити «Правила призначення та виплати стипендій студентам.

7. Затвердити «Порядок формування стипендіального рейтингу студентів НТУ»ХПТ» для призначення академічних стипендій».

8. Змінити назву кафедри системного аналізу і управління на системного аналізе та інформаційно-аналітичних технологій.

9. Змінити назву кафедри автоматизації енергосистем на автоматизації та кібербе- зпеки енергосистем.

10. Відкрити філію кафедри хімічної техніки та промислової екології на ТОВ «НТЦ «ЕКОМАШ» (м. Харків).

11. Затвердити освітню програму та навчальний план другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації 263-1 «Охорона праці».

12. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, відділу кадрів, відділу аспірантури, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

14. Затвердити «Положення про рейтинг студентів, критерії та систему оцінювання знань та вмінь».

Підстава:   рішення вченої ради університету від 27 січня 2017 року, протокол № 1.

НАКАЗ № 61ОД від 31 січня  2017 р.

НАКАЗ № 436 ОД від 06 вересня 2017 р. про внесення змін до Наказу № 61 ОД.

Заковоротний Олександр Юрійович