ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5, ВІД 13.10.2020 (ПОЧАТОК 11:00)

Засідання Вченої ради відбудеться дистанційно за допомогою програми
Microsoft Teams
Office 365.

Інструкція для користування програмою Microsoft Teams Office 365.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Якість освіти в НТУ «ХПІ» за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2019–2020 навчального року (презентація).
Доповідачі: проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Хавін Валерій Львович.

2. Заходи з підготовки до святкування 135-ї річниці університету.
Доповідає в.о. ректора професор Сокол Євген Іванович.

3. Розгляд і затвердження плану роботи вченої ради на 2020–2021 навчальний рік.
Доповідає голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених к.т.н доцента кафедри автомобіле- та тракторобудування Кожушка Андрія Павловича.

5. Про видачу диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 1188 від 24.09.2020 року:
5.1. Госн Салім диплом доктора філософії (ДР № 000599) зі спеціальності 073 «Менеджмент»;
5.2. Мормило Яков Михайлович диплом доктора філософії (ДР № 000674) зі спеціальності 255 «Озброєння та військова техніка».
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

6. Призначення кафедр НТУ «ХПІ» для попередньої експертизи та підготовки висновків по дисертаційним роботам PhD:
6.1. Кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем, а також рецензентів: професора кафедри динаміки та міцності машин, д.т.н. Львова Генадія Івановича та доцента кафедри прикладної математики, к.т.н. Бурлаєнко Вячеслава Миколайовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Сенько Альони Володимирівни на тему «Розв’язання двовимірних задач руйнування при повзучості на основі схеми МСЕ» по спеціальності 113 – Прикладна математика.
6.2. Кафедри матеріалознавства, а також рецензентів: завідуючого кафедрою технічної кріофізики д.т.н. Старікова Вадима Володимировича та завідуючого кафедрою зварювання д.т.н. Дмитрика Віталія Володимировича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Постельник Ганни Олександрівни на тему «Структурна інженерія вакуумно-плазмових конденсаторів тугоплавких нітридів перехідних матеріалів» по спеціальності 132 – Матеріалознавство.
6.3. Кафедри хімічної техніки та промислової екології, а також рецензентів: завідуюча аспірантурою д.т.н. Штефан Вікторію Володимирівну та с.н.с. кафедри технічної електрохімії, к.т.н. Майзеліс Антоніну Олександрівну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Забіяки Наталії Анатоліївни на тему «Матеріало – заощаджувальні хімічні процеси виробництва водню в хімічній техніці та енергетиці» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
6.4. Кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, а також рецензентів: д.е.н., професора кафедри економіки і маркетингу Горового Дмитра Анатолійовича та д.е.н., завідувача кафедри економічного аналізу і обліку Якименко-Терещенко Наталію Василівну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Бурлаки Євгенія Олексійовича на тему «Управління розвитком ресурсного потенціалу залізничного транспорту України» по спеціальності 051 — Економіка.
6.5. Кафедри менеджменту та оподаткування, а також рецензентів: д.е.н., професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Шматько Наталію Михайлівну та д.е.н., професора кафедри менеджменту та оподаткування Брінь Павла Володимировича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Подоприхіної Тетяни Олександрівни на тему «Управління проектами з використанням розподілених команд на підприємстві» по спеціальності 073 — Менеджмент.
6.6. Кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива, а також рецензентів: завідуюча аспірантурою д.т.н. Штефан Вікторію Володимирівну та доцента кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, к.т.н. Черкашину Ганну Миколаївну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Мардупенко Олексія Олександровича на тему «Технологія бітумних матеріалів за функціональними властивостями» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
6.7. Кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем, а також рецензентів: професора кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем д.т.н. Хайрову Ніну Феліксівну та професора кафедри обчислювальної техніки та програмування д.т.н. Заковоротного Олександра Юрійовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Главчевої Юлії Миколаївни на тему «Методи та інформаційна технологія інформетрії в академічному інформаційному середовищі» по спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.
6.8. Кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, а також рецензентів: доцента кафедри загальної та неорганічної хімії д.т.н. Корогодську Аллу Миколаївну та професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Щукіну Людмилу Павлівну для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Чефранова Євгена Вікторовича на тему «Радіопрозорі керамічні матеріали на основі системи BaO – SrO – Al2O3 – SiO2» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
6.9. Кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, а також рецензентів: професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, д.т.н. Федоренко Олену Юріївну та доцента кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів, к.т.н. Биканова Сергія Миколайовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Гамової Ольги Олександрівни на тему «Вогнетривкий цемент на основі композицій системи BaO-CoO-Al2O3» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
6.10. Кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, а також рецензентів: завідуючого кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, д.т.н. Пітака Ярослава Миколайович та заступника завідувача науково-дослідної частини к.т.н. Кривобока Руслана Вікторовича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Девʼятової Наталі Борисівни на тему «Ресурсоощадна технологія тампонажних цементів» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
6.11. Кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, а також рецензентів: завідуючого кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, д.т.н. Пітака Ярослава Миколайович та доцента кафедри інтегрованих технологій, процесів та доцента кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей к.т.н. Нагорного Андрія Олеговича для попередньої експертизи та підготовки висновку по дисертаційній роботі Левадної Світлани Вікторівни на тему «Кобальтвмісний глиноземистий цемент на основі відходів хімічної промисловості» по спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

7. Затвердження:
7.1. Змін в освітніх програмах та навчальних планів на 2020/2021 навчальний рік підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня наступних спеціальностей: 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 281 — Публічне управління та адміністрування.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.2. Змін до Положення про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.3. Нових освітніх програм та навчальних планів 2020-2024 рр. за спеціальностями 051, 071, 072, 073, 075, 076, 292 у відповідності до нових стандартів у зв’язку з необхідністю вилучення певних загальних та професійних дисциплін, які не формують передбачені цими стандартами компетенції.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.4. Положення про систему корпоративної комунікації Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.5. Порядку організації освітнього процесу за проектною формою навчання «Інноваційний кампус» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Положення про навчальну лабораторію «Інноваційний кампус» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.6. Освітньо-наукової програми та навчальних планів студентів третього рівня навчання за спеціальністю 171 Електроніка.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.7. Положення про уповноважену особу з питань організації та проведення спрощених закупівель Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.8. Голів екзаменаційних комісій для проведення атестації освітніх ступенів магістр та бакалавр у період з 07.12.2020 року по 20.12.2020 року.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.
7.9. Результатів звіту щодо виконання НДР «Олія кукурудзяна нерафінована. Густина у діапазоні температур 273 К…373 К» з ДП «Укрметртестстандарт».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Про підтримку циклу праць «Розвиток ресурсозберігаючих технологічних рішень для безперервного розливання металу на ділянці «проміжний ківш – кристалізатор МБЛЗ» (автори – Смірнов О. М., Верзілов О. П.), що представляється Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів Національної академії наук України на здобуття Премії ім. З. І. Некрасова у галузі металургії по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та призначення наукових консультантів.
9.1. Докторанту НТУ «ХПІ» зі спеціальності 181 «Харчові технології» Демидовій Анастасії Олександрівни затвердити тему в наступній редакції: «Науково-практичні основи раціональної технології очищення і захисту від псування рослинних жирів».
9.2. В.о. завідувача кафедри матеріалознавства доценту Субботіній Валерії Валеріївні затвердити тему «Використання фазово-структурної інженерії для керування властивостями мікродугових оксидних покриттів сплавів на основі базових вентильних матеріалів (Al, Ti і Mg)» та призначити наукового консультанта д.ф-м.н. професора Соболя Олега Валентиновича.
9.3. Доценту кафедри автомобіле- та тракторобудування к.т.н. Кожушку Андрію Павловичу затвердити тему «Динамічний аналіз та методи поліпшення плавності ходу колісного трактора при транспортуванні рідких вантажів» та призначити наукового консультанта д.т.н., проф. кафедри автомобіле- та тракторобудування Кальченка Бориса Івановича.
9.4. Доценту кафедри автомобіле- та тракторобудування к.т.н. Реброву Олексію Юрійовичу призначити наукового консультанта д.т.н., проф. кафедри автомобіле- та тракторобудування Кальченка Бориса Івановича.
9.5. Полянському Володимиру Івановичу затвердити тему «Основи забезпечення якості та зниження трудомісткості механічної обробки складнопрофільної оснастки харчової промисловості» та призначити наукового консультанта д.т.н., проф. Новікова Ф.В.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

10. Про надання творчої відпустки заступнику директора НТБ Главчевій Юлії Миколаївні на період з 20 жовтня 2020 року по 20 січня 2021 року для завершення оформлення дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 122 — Комп’ютерні науки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про надання права наукового керівництва аспірантами зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність доценту кафедри підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, к.е.н. Сергієнко Олені Андріанівні.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Навчальний посібник «Сучасні технології обробки текстових даних на базі пакета NLTK Python», авторів Хайрової Н.Ф. та інших, та надання грифу Вченої ради. Обсяг 128 стор.
Навчальний посібник «Конструкції ліній електропередачі», авторів Бондаренко В. та інших. Обсяг 152 стор. та надання грифу Вченої ради.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Динаміка і міцність машин», 2020. Обсяг 60 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», № 3(5), 2020. Обсяг 87 стор.
Навчальний посібник з дисципліни «Технологія автоматизованого проектування комп’ютерних систем», авторів: Леонова С.Ю., Гейка Г.В. та надання грифу Вченої ради. Обсяг: 160 стор.
Навчально-методичний посібник «Застосування векторного методу щодо розв’язання задач з аналітичної геометрії», авторів: Дімітрової С.Д. та інші. Обсяг 50 стор.
Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №5, 2020. Обсяг 71 стор.
Монографія «Модифицирующие добавки для композиционных вяжущих материалов» авторів: Шабанової Г.М. та інші. Обсяг 195 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика». Обсяг: 80 с.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

13. Про відміну рішення Вченої ради від 03.07.2020 року (протокол №4) щодо реорганізації відокремленого структурного підрозділу «Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в структурний підрозділ «Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

14. Про нагородження студентів НТУ «ХПІ» з нагоди дня студента.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

Заковоротний Олександр Юрійович