ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 4 ВІД 30.04.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

29.04.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Обрання голови вченої ради НТУ «ХПІ».
Претендент – Товажнянський Леонід Леонідович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. Рищенко Ігор Михайлович, професор кафедри загальної та неорганічної хімії.
1.2. Доцента:
1.2.1. Темніков Віктор Олексійович, доцент кафедри експлуатації озброєння та військової техніки.
1.2.2. Чайка Тетяна Юріївна, доцент кафедри економічного аналізу та обліку.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Конкурс на заміщення вакантних посад:
3.1. Завідувача кафедри:
3.1.1. На посаду завідувача кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних
Конкурсант – Ахієзер Олена Борисівна.
3.1.2. На посаду завідувача кафедри зварювання
Конкурсант – Лузан Сергій Олексійович.

3.2. Професора кафедри:
3.2.1. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. I.A. Зязюна
Конкурсант – Грень Лариса Миколаївна.
3.2.2. На посаду професора кафедри радіоелектроніки
Конкурсант – Дзюбанов Дмитро Анатолійович.
3.2.3. На посаду професора кафедри хімічної техніки та промислової екології
Конкурсант – Зінченко Марія Георгіївна.
3.2.4. На посаду професора кафедри деталей машин та гідропневмосистем
Конкурсант – Клітной Віктор Володимирович.
3.2.5. На посаду професора кафедри механіки середовищ та опору матеріалів
Конкурсант – Киркач Борис Миколайович.
3.2.6. На посаду професора кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
Конкурсант – Куценко Олександр Сергійович.
3.2.7. На посаду професора кафедри турбінобудування
Конкурсант – Литвиненко Оксана Олексіївна.
3.2.8. На посаду професора кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних
Конкурсант – Любчик Леонід Михайлович.
3.2.9. На посаду професора кафедри хімічної техніки та промислової екології
Конкурсант – Моїсєєв Віктор Федорович.
3.2.10. На посаду професора кафедри деталей машин та гідропневмосистем
Конкурсант – Музикін Юрій Дмитрович.
3.2.11. На посаду професора кафедри радіоелектроніки
Конкурсант – Рогожкін Євген Васильович.
3.2.12. На посаду професора кафедри хімічної техніки та промислової екології
Конкурсант – Себко Вадим Вадимович.
3.2.13. На посаду професора кафедри менеджменту та оподаткування
Конкурсант – Соколенко Володимир Анатолійович.
3.2.14. На посаду професора кафедри хімічної техніки та промислової екології
Конкурсант – Цейтлін Мусій Абрамович.
3.2.15. На посаду професора кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
Конкурсант– Черепанова Вікторія Олександрівна.
3.2.16. На посаду професора кафедри вищої математики
Конкурсант– Чікіна Наталія Олександрівна.
3.2.17. На посаду професора кафедри хімічної техніки та промислової екології
Конкурсант – Шапорев Валерій Павлович.
3.2.18. На посаду професора кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Конкурсант– Ягуп Катерина Валеріївна.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

4. Вибори лічильної комісії.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

5. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься виключно 29.04.2021 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

Закінчення дистанційного засідання.

30.04.2021 р. в 11:00 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Посилання для підключення тут.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Оголошення результатів таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

2. Обрання заступника голови вченої ради НТУ «ХПІ».
Претендент – Пермяков Олександр Анатолійович.
Доповідає обраний голова вченої ради.

3. Подальше удосконалення структури НТУ «ХПІ».
Доповідачі: ректор професор Сокол Євген Іванович;
від комісії професор Лазуренко Олександр Павлович.

4. Підсумки та напрямки розвитку наукової роботи в НТУ «ХПІ» у 2019–2020 навчальному році.
Доповідачі: проректор професор Марченко Андрій Петрович;
від комісії професор Ткачук Микола Анатолійович.

5. Дистанційна освіта в навчальному процесі університету.
Доповідачі: проректор професор Труш Олександр Олегович;
від комісії професор Малько Максим Миколайович.

6. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.050.15.
Доповідає голова ради Омельяненко Віктор Іванович.

7. Про виготовлення диплома доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 420 від 15.04.2021 року:
7.1. Бурлака Євгеній Олексійович, диплом доктора філософії (ДР № 001358) зі спеціальності 051 «Економіка»;
7.2. Сенько Альона Володимирівна, диплом доктора філософії (ДР № 001482) зі спеціальності 113 «Прикладна математика»;
7.3. Главчева Юлія Миколаївна, диплом доктора філософії (ДР № 001494) зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»;
7.4. Таланін Дмитро Сергійович, диплом доктора філософії (ДР № 001513) зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»;
7.5. Воронкін Андрій Анатолійович, диплом доктора філософії (ДР № 001521) зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;
7.6. Кануннікова Надія Олександрівна, диплом доктора філософії (ДР № 001522) зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;
7.7. Карандашов Олег Георгійович, диплом доктора філософії (ДР № 001523) зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;
7.8. Чефранов Євген Вікторович, диплом доктора філософії (ДР № 001524) зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».
Доповідає обраний голова вченої ради.

8. Затвердження:
8.1. Змін до переліку повноважень, що делегуються вченою радою НТУ «ХПІ» вченим радам навчально-наукових інститутів та факультетів.
8.2. Зміни до «Положення про вчену раду НТУ «ХПІ» та положень про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів.
8.3. Зміни до «Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у НТУ «ХПІ».
8.4. Положення про підготовчі курси для осіб, які завершили навчання у закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях після квітня 2014 року у НТУ «ХПІ».
8.5. Освітніх програм 2021 року підготовки першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
8.6. Методичних вказівок щодо оновлення та порядку формування навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 2021 року.
8.7. Тимчасового положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті у НТУ «ХПІ».
8.8. Положення про наукову практику аспірантів НТУ «ХПІ».
8.9. Створення нового структурного підрозділу «Медичний інститут» та відкриття кафедр у НТУ «ХПІ».
8.10. Перейменування кафедри «Соціології і політології» на кафедру «Соціології і публічного управління».
8.11. Освітньо-професійної програми «Цифрове врядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».
8.12. Ліцензійної справи спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно–вимірювальна техніка».
8.13. Освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика облікових інформаційних систем» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування».
8.14. План-програми підвищення кваліфікації науково- педагогічних працівників «Практика змішаного навчання» та положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
8.15. Положення про освітній центр «Донбас-Крим-Україна» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» для зарахування осіб для здобуття вищої освіти, місцем проживання яких є тимчасово окуповані територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.
Доповідає обраний голова вченої ради.

9. Звіт докторанта кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин Прокопенка Миколи Вікторовича.

10. Про підтримку кандидатури д.т.н., професора кафедри атомних електростанцій Державного університету «Одеська політехніка» Скалозубова Володимира Івановича на заміщення вакантної посади члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Моделювання енергетичних систем» по відділенню Фізико-технічних проблем енергетики.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

11. Про надання права наукового керівництва аспірантами:
11.1. Воробйовій Євгенії Вячеславівні,
доценту кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ»;
11.2. Данильченко Дмитру Олексійовичу, доценту кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ»;
11.3. Книш Анастасії Євгенівні, доценту кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ»;
11.4. Кухаренко Володимиру Миколайовичу, провідному науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ».
11.5. Шишкіну Михайлу Анатолійовичу, доценту кафедри промислової та біомедичної електроніки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

12. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Монографія «Удосконалення методів підвищення довговічності парових турбін» авторів: Пугачової Т.М. та інших. Обсяг 113 стор.
Монографія «Влияние влаги на подготовку и коксование угольных шихт» авторів: Мірошниченко Д.В. та інших.
Лабораторний практикум «Автоматичне керування зварюванням» та надання грифу Вченої ради. Авторів: Маршуби В.П. та інших. Обсяг 142 стор.
Підручник «Дислокаційні наноструктури та надгратки», авторів: Сіпатов О.Ю., Старіков В. В., Зубарєв Є.М., Малихін С.В. Обсяг 305 стор.
Навчально-методичний посібник «Правила та рекомендації до виконання, оформлення та представленнярезультатів наукових досліджень», авторів: C.В. Малихін, М.В. Решетняк, В.В. Старіков, І.Г. Шипкова, О.Ю. Сіпатов. Обсягом 95 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Хімія, хімічна технологія та екологія», №1(5), 2021. Обсяг 100.
Навчальний посібник «Презентація. Технологія підготовки публічних виступів» та надання грифу Вченої ради. Авторів: Азаренкова В.І. та інших. Обсяг 112 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Гідравлічні машини та гідроагрегати», №1, 2021. Обсяг 102.
Монографія «Практична підготовка менеджера: основні виклики та можливості в умовах діджиталізації», автор Лінькова О.Ю. Обсяг 237 стор.
Монографія «Міцність ливарних форм та стрижнів на основі рідкоскляних холоднотвердіючих сумішей», авторів: Берлізєва Т.В., Пономаренко О.І., Євтушенко Н.С. Обсягом 98 стор.
Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Литво 2021», під заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. Обсягом 450 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Закінчення дистанційного засідання.

 

Заковоротний Олександр Юрійович