НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 30 КВІТНЯ 2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 4

НАКАЗ № 206 ОД від «30» квітня 2021 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. На підставі рішення вченої ради «Про подальше удосконалення структури НТУ «ХПІ» виконати наступне:
1.1. Створити в НТУ «ХПІ» навчально-науковий медичний інститут (ННМІ).
1.2. Затвердити початкову структуру і склад кафедр навчально-наукового медичного інституту:
1.2.1. Дирекція ННМІ;
1.2.2. Кафедра загальної фармації;
1.2.3. Кафедра клінічної інформатики, функціональної діагностики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я;
1.2.4. Кафедра клінічної лабораторної діагностики;
1.2.5. Кафедра організації та управління охороною здоров’я і соціальної медицини;
1.2.6. Кафедра терапії;
1.2.7. Кафедра інфекційних та паразитарних хвороб, дерматології і паразитології.
1.3. Доручити проректору з науково-навчальної роботи ТРУШУ Олександру Олеговичу організувати проведення ліцензування діяльності з післядипломної освіти та підвищення кваліфікації медичних працівників за відповідними спеціальностями.ї
1.4. Доручити ректорату та відділу кадрів сформувати кадровий склад кафедр і протягом року провести обрання співробітників на відповідні посади на конкурсній основі згідно чинного законодавства.
1.5. Доручити проректору з науково-навчальної роботи ГАСАНОВУ Магомедєміну Ісамагомедовичу вирішувати питання з розміщенням та матеріально-технічних забезпеченням підрозділів ННМІ.

2. За результатами обговорення доповіді проректора професора МАРЧЕНКА Андрія Петровича «Підсумки та напрямки розвитку наукової роботи в НТУ «ХПІ» у 2019–2020 навчальному році» виконати наступні заходи:
2.1. Затвердити звіт про наукову роботу в НТУ «ХПІ» у 2019–2020 навчальному році.
2.2. Директорам, деканам, завідувачам кафедрами, починаючи з 2021 року виконувати затверджені в університеті показники KPI (ключові показники ефективності) в науковій сфері.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін: постійно.
2.3. При формуванні тематики наукових досліджень і розробок, які виконуються університетом за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України враховувати потреби реального сектору економіки України, велику увагу приділити науковій тематиці пов’язаній зі зміцненням обороноздатності країни.
2.4. Забезпечити комерціалізацію наукових розробок кафедр університету за рахунок залучення позабюджетних коштів від державних та приватних структур. Встановити, що кожна випускаюча кафедра університету повинна виконувати госпдоговірної тематики не менше ніж 150 тис. грн. на рік (50 тис. — загальна). Установити вимогу, щоб кожна кафедра мала госпдоговірні НДР або закордонний грант.
Відповідальні:  завідувачі кафедр, НДЧ. Термін: постійно.
2.5. Відділу аспірантури разом з завідувачами кафедр, науковими керівниками та консультантами виконувати обсяги набору в аспірантуру та докторантуру відповідно до показників KPI.
Відповідальні: завідувач аспірантури, завідувачі кафедр. Термін: постійно.
2.6. Інститутам та факультетам університету затвердити плани по залученню студентів до науково-дослідницької роботи, зокрема до участі у регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конкурсах, конференціях, конгресах, симпозіумах тощо).
Відповідальні:  директори інститутів, декани факультетів, НДЧ. Термін: постійно.
2.7. Проводити роботу по розширенню міжнародної науково-технічної  співпраці у спільних міжнародних наукових проектах в рамках програм конкурсів Міністерства освіти і науки України та інших міжнародних програм.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, відділ міжнародних зав’язків, НДЧ. Термін: постійно.
2.8. Науково-дослідній частині разом з науково-технічною бібліотекою  подовжити роботу з підготовки та включення наукових видань університету до науково-метричних баз та фахових видань МОН України.
Відповідальні: НДЧ, науково-технічна бібліотека. Термін: 31.12.2021 р.
2.9. Підвищити рівень використання результатів наукових розробок шляхом організації науково-дослідного виробництва на базі структурних підрозділів університету, залучення об’єктів інтелектуальної власності у процес комерціалізації навчальної та науково-дослідної роботи, співпраці з реальним сектором економіки.
Відповідальні: завідувачі кафедр, НДЧ. Термін: постійно.
2.10. Кожному професору та доктору наук на протязі року – обов’язково опублікувати 1 статтю у виданнях, що входять до бази Scopus або Web of Science, та 1 тези наукової закордонної конференції; кожному доценту та кандидату наук за два роки опублікувати 1 статтю або 1 тезу у закордонних виданнях, що входять до бази Scopus або Web of Science. Співробітникам університету суттєво збільшити число публікацій, що розміщені в Scopus або Web of Science в співавторстві з не менше ніж трьома співавторами з інших країн. Особливу увагу приділяти на збільшення числа публікацій у науковометричних періодичних виданнях, що входять до першого, або другого квартилей.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін: постійно.
2.11. Активізувати роботу молодих вчених університету щодо участі у конкурсі наукових робіт та науково-технічних розробок, який проводиться  Міністерством освіти і науки України та іншими національними та міжнародними фондами.
Відповідальні: Рада молодих вчених. Термін: постійно.

3. За результатами обговорення на вченій раді доповіді проректора професора ТРУША Олександра Олеговича «Дистанційна освіта в навчальному процесі університету» затвердити наступні заходи:
3.1. Методичній раді та відділу забезпечення якості освітньої діяльності створити та надати на обговорення методичні матеріали та положення щодо унормування та планування робіт, звітності педагогічних працівників та контролю якості при впровадженні дистанційної та/або змішаної форми навчання.
3.2. Директорам деканам та завідувачам кафедр:
3.2.1. Постійно вести роботу щодо оновлення та підтримки у належному стані комп’ютерних засобів, що використовуються у дистанційній та/або змішаній формі навчання.
3.2.2. Організувати роботу щодо підвищення комп’ютерної грамотності та навичок використання сучасних засобів обчислювальної техніки при наданні здобувачам освітніх послуг за усіма формами.
3.2.3. Центу дистанційної освіти відповідно до переліку освітніх програм, за якими впроваджується навчання у заочній формі, оновити списки відповідних дисциплін із зазначенням статусу наявності у інформаційних системах університету.
3.3. Завідувачам кафедр:
3.3.1. Провести роз’яснювальну роботу серед співробітників кафедр щодо активізації використовування системи корпоративної комунікації НТУ «ХПІ» у всіх сферах професійної діяльності, зокрема при наданні освітніх послуг у дистанційній та/або змішаній формі.
3.3.2. Організувати роботу щодо створення та технічного облаштування на кафедрах аудиторій, які можуть використовуватися при наданні освітніх послуг у дистанційній та/або змішаній формі.
3.3.3. Організувати роботу щодо створення (у разі відсутності), оновлення контенту та супроводу відповідних дистанційних курсів з визначенням відповідальних за курс викладачів.
3.3.4. Кафедрам, які проводять підготовку іноземних студентів по заочній формі навчання, до 31.12.2021 р. розробити дистанційні курси англійською мовою для навчання студентів 1-2 курсів.
3.4. Інформаційно-обчислювальному центру:
3.4.1. Створити та підтримувати у актуальному стані перелік усього комп’ютерного обладнання, яке використовується усіма підрозділами університету.
3.4.2. Не менше ніж раз на рік заслуховувати на вченій раді НТУ «ХПІ» звіт щодо поточного стану наявного комп’ютерного обладнання та засобів комунікації в університеті та пропозиції щодо їх оновлення.
3.4.3. Організувати та провести роботу щодо впровадження авторизації до інформаційних системах університету, які задіяні у впровадженні дистанційного та/або заочного навчання, з використанням облікових записів з системи корпоративної комунікації НТУ «ХПІ».

4. Виготовити та видати дипломи докторів філософії відповідно до Наказу МОН України № 420 від 15.04.2021 року:
4.1. БУРЛАЦІ Євгенію Олексійовичу, диплом доктора філософії (ДР № 001358) зі спеціальності 051 «Економіка»;
4.2. СЕНЬКО Альоні Володимирівні, диплом доктора філософії (ДР № 001482) зі спеціальності 113 «Прикладна математика»;
4.3. ГЛАВЧЕВІЙ Юлії Миколаївні, диплом доктора філософії (ДР № 001494) зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»;
4.4. ТАЛАНІНУ Дмитру Сергійовичу, диплом доктора філософії (ДР № 001513) зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»;
4.5. ВОРОНКІНУ Андрію Анатолійовичу, диплом доктора філософії (ДР № 001521) зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;
4.6. КАНУННІКОВІЙ Надії Олександрівні, диплом доктора філософії (ДР № 001522) зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;
4.7. КАРАНДАШОВУ Олегу Георгійовичу, диплом доктора філософії (ДР № 001523) зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»;
4.8. ЧЕФРАНОВУ Євгену Вікторовичу, диплом доктора філософії (ДР № 001524) зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».
Копії відповідних дипломів докторів філософії надати до секретаріату вченої ради.
Відповідальна – завідувач аспірантури ШТЕФАН Вікторія Вікторівна.

5. Ввести в дію зміни до «Положення про вчену раду НТУ «ХПІ» та положень про вчені ради навчально-наукових інститутів та факультетів.

6. Ввести в дію зміни до «Положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у НТУ «ХПІ».

7. Ввести в дію «Положення про підготовчі курси для осіб, які завершили навчання у закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях після квітня 2014 року у НТУ «ХПІ».

8. Ввести в дію освітні програми 2021 року підготовки першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

9. Ввести в дію методичні вказівки щодо оновлення та порядку формування навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 2021 року.

10. Ввести в дію «Тимчасове положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті у НТУ «ХПІ».

11. Ввести в дію «Положення про наукову практику аспірантів НТУ «ХПІ».

12. Перейменувати кафедру «Соціології і політології» на кафедру «Соціології і публічного управління».

13. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Цифрове врядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

14. Затвердити ліцензійну справу спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно–вимірювальна техніка».

15. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Бізнес-аналітика облікових інформаційних систем» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування».

16. Надати право наукового керівництва аспірантами:
16.1. ВОРОБЙОВІЙ Євгенії Вячеславівні, доценту кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ»;
16.2. ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитру Олексійовичу, доценту кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ»;
16.3. КНИШ Анастасії Євгенівні, доценту кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ»;
16.4. КУХАРЕНКО Володимиру Миколайовичу, провідному науковому співробітнику науково-дослідної лабораторії Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»;
16.5. ШИШКІНУ Михайлу Анатолійовичу, доценту кафедри промислової та біомедичної електроніки.

17. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

18. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 30 квітня 2021 року, протокол № 4.

Ректор Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 206 ОД від «30» квітня 2021 р.

Заковоротний Олександр Юрійович