ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 5 ВІД 28.05.2021 (ПОЧАТОК 11:00)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»:

27.05.2021 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Включення кандидатур до бюлетенів таємного голосування.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. Гавриленко Світлана Юріївна, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування.
1.1.2. Грень Лариса Миколаївна, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами.
1.1.3. Коритченко Костянтин Володимирович, професор кафедри загальної електротехніки.
1.1.4. Костик Катерина Олександрівна, професор кафедри ливарного виробництва.
1.1.5. Рудевіч Наталія Валентинівна, професор кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем.
1.1.6. Тверітнікова Олена Євгенівна, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем.
1.2. Доцента:
1.2.1. Дяченко Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри загальної економічної теорії;
1.2.2. Рябов Євген Сергійович, доцент кафедри електричного транспорту та тепловозобудування;
1.2.3. Татаринцева Юлія Леонідівна, доцент кафедри міжнародного бізнесу та фінансів.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Конкурс на заміщення вакантних посад:
2.1. Завідувача кафедри:
2.1.1. На посаду завідувача кафедри безпеки праці та навколишнього середовища
Конкурсант – Березуцький Вячеслав Володимирович.
2.1.2. На посаду завідувача кафедри електроізоляційної та кабельної техніки
Конкурсант – Кєссаєв Олександр Геннадійович.
2.1.3. На посаду завідувача кафедри соціології і публічного управління
Конкурсант – Мороз Володимир Михайлович.
2.2. Професора кафедри:
2.2.1. На посаду професора кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем
Конкурсант – Гапон Дмитро Анатолійович.
2.2.2. На посаду професора кафедри соціології і публічного управління
Конкурсант – Калагін Юрій Аркадійович.
2.2.3. На посаду професора кафедри ливарного виробництва
Конкурсант – Костик Катерина Олександрівна.
2.2.4. На посаду професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
Конкурсант – Пономарьов Олександр Семенович.
2.3.5. На посаду професора кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики
Конкурсант – Сіренка Миколи Миколайовича.
2.2.6. На посаду професора кафедри систем інформації
Конкурсант – Ткачеко Володимир Антонович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

3. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься виключно 27.05.2021 р. протягом робочого дня з 11:00 до 16:00 в ауд. 7 ректорського корпусу (3 поверх).

Закінчення дистанційного засідання.

27.05.2021 р. в 11:00 у аудиторії 12 ректорського корпусу для запрошених співробітників університету очно відбуватиметься вручення грамот, дипломів та атестатів до Дня науки України.

Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

(Вхід тільки у масках)

28.05.2021 р. в 11:00 — Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

Натисніть тут, щоб підключитися до зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Покращення матеріально-технічної бази НТУ «ХПІ» (презентація).
Доповідачі: проректор професор Гасанов Магомедємін Ісамагомедович;
від комісії професор Перерва Петро Григорович.

2. Участь студентської профспілкової організації у виховній та навчальній роботі університету (презентація).
Доповідачі: голова ППО студентів Тарабанова Анастасія Юріївна;
від комісії професор Любченко Олена Анатоліївна.

3. Звіт спеціалізованої вченої ради Д 64.050.17.
Доповідає голова ради Кіпенський Андрій Володимирович.

4. Затвердження:
4.1. Освітньо-професійних програм «Видобування нафти і газу» підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології».
4.2. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни та Положення про звання «Почесний доктор» та «Почесний професор» НТУ «ХПІ».
4.3. Навчальних планів 2021 року зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньою програмою «Технологія жирів, продуктів бродіння і виноробства»:
4.3.1. Змінити назви дисциплін  в навчальних планах 2021 року за освітньою програмою «Технологія жирів, продуктів бродіння і виноробства»: з «Технічна мікробіологія» на «Мікробіологія харчових технологій» та «Загальні технології харчової промисловості ч.1 і 2» на «Технології хар-чових виробництв ч.1 і 2».
4.3.2. Закріпити вказані навчальні дисципліни за кафедрою технології жирів та продуктів бродіння  з 2022-2023 навчального року. До цього терміну викладання вказаних дисциплін залишити за кафедрами «Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття» та «Інтегровані технології, процеси і апарати» відповідно.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4.4. Навчальних планів 2021 року:
— підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання;
— підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі скороченим терміном навчання (3 роки);
— підготовки здобувачів-іноземців вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання.
4.5. Змін до правил призначення і виплати стипендії студентам НТУ «ХПІ» шляхом викладення їх в новій редакції.
Доповідає проректор професор Труш Олександр Олегович.

4.6. Освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».
4.7. Перейменування кафедри «Економічного аналізу та обліку» на кафедру «Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи».
Доповідає завідувач кафедрою професор Якименко-Терещенко Наталія Василівна.

4.8. Положення про навчальну лабораторію «Центр вирішення завдань хроматографії» кафедри «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» Навчально-наукового інституту Хімічних технологій та інженерії.
Доповідає директор ННІ професор Рищенко Ігор Михайлович.

5. Про висунення кандидатури професора кафедри автомобіле- та тракторобудування, д.т.н. Кальченка Бориса Івановича на здобуття дворічної Державної стипендії для видатних діячів науки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

6. Затвердження теми докторської дисертації доцента кафедри технології жирів та продуктів бродіння, к.т.н. Перевалова Леоніда Івановича «Науково-практичне обґрунтування інноваційних технологій переробки насіння олійних культур» та призначення науковим консультантом д.т.н., професора кафедри технології жирів та продуктів бродіння Демидова Ігоря Миколайовича.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

7. Про надання права наукового керівництва аспірантами:
7.1. професору кафедри системного аналізу та інформаційно аналітичних технологій Безменову Миколі Івановичу;
7.2. доценту кафедри системного аналізу та інформаційно аналітичних технологій Коваленку Сергію Володимировичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Навчальний посібник «Історія розвитку обчислювальної техніки», автора Ларіна А.О. Обсяг 156 стор.
Навчальний посібник «Історія електроніки», авторів: Ларіна А.О., Кіпенського А.В. Обсяг 260 стор.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Прикладне матеріалознавство» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньої програми «Автомобілі та автомобільне господарство», 133 «Галузеве машинобудування» освітніх програм «Автомобілі та трактори», «Машини і механізми нафтогазових промислів», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Обладнання переробних і харчових виробництв», 273 «Залізничний транспорт» освітньої програми «Локомотиви та локомотивне господарство», «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми «Енергетика» рівня бакалавра заочної форми навчання вищих навчальних закладів, авторів: О.Є. Барміна, О.О. Волкова, М. А. Погрібного, Т.О. Протасенко, О.М. Ребрової, В.В. Субботіної, Г.А. Федоренко. Обсяг 24 стор.
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з дисципліни «Прикладне матеріалознавство» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»  освітньої програми «Автомобілі та автомобільне господарство», 133 «Галузеве машинобудування» освітніх програм «Автомобілі та трактори», «Машини і механізми нафтогазових промислів», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Обладнання переробних і харчових виробництв», 273 «Залізничний транспорт» освітньої програми «Локомотиви та локомотивне господарство», «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для студентів спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньої програми «Енергетика» рівня бакалавра заочної форми навчання вищих навчальних закладів, авторів:  О.Є. Барміна, О.О. Волкова, М.А. Погрібного, Т.О. Протасенко, О.М. Ребрової, В.В. Субботіної, Г.А. Федоренко. Обсяг 56 стор.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ливарні сплави та технології плавки» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка рівня бакалавра. Дефекти виливків. Частина 1. / Упоряд. : К. О. Костик. Обсяг 36 стор.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ливарні сплави та технології плавки» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка рівня бакалавра. Дефекти виливків. Частина 2. / Упоряд. : К. О. Костик. Обсяг 56 стор.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ливарні сплави та технології плавки» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка рівня бакалавра. Defects of castings. Part 1. / Упоряд. : К. О. Костик. Обсяг 36 стор.
Навчальний посібник «Методи оптимізації в інженерних задачах досліджень процесів хімічної технології» та надання грифу Вченої ради. Авторів: Бабак Т.Г. та інших. Обсяг 150 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Нові рішення в сучасних технологіях», № 2(8), 2021. Обсяг 129 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Проблеми удосконалення електиричних машин і апаратів. Теорія і практика», 2021. Обсяг 80 стор.
Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», № 2, 2021. Обсяг 110 стор.
Вісник НТУ «ХПІ», серія «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», 2021. Обсяг 50 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

9. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

Заковоротний Олександр Юрійович