ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 9 ВІД 25.11.2022 (ПОЧАТОК 12:30)

24.11.2022 р. в 10:00 — Підготовка до проведення таємного голосування на засіданні вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

1. Представлення до вчених звань:
1.1. Професора:
1.1.1. РЕБРОВ Олексій Юрійович,  кафедра автомобіле- і тракторобудування;
1.1.2. СУББОТІНА Валерія Валеріївна,  кафедра  матеріалознавства.
1.1.3.  СЕРГІЄНКО Олена Андріївна, кафедри підприємництва, торгівлі і логістики

1.2. Доцента:
1.2.1.   ЮР’ЄВ Станіслав Олегович,  кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту ВІТВ НТУ «ХПІ»;
1.2.2.  КРИЛЕНКО Іван Михайлович,  кафедра соціально-гуманітарних дисциплін ВІТВ НТУ «ХПІ»
1.2.3. ШЕВЦОВ Вадим Михайлович, кафедра автомобіле- і тракторобудування.
Доповідає ректор Сокол Євген Іванович.

2. Вибори лічильної комісії.
Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

3. Оголошення початку таємного голосування, яке відбуватиметься до 25.11.2022 р. до 10:00 у дистанційній формі за допомогою Microsoft Forms Office 365.

25.11.2022 р. в 12:30 — Засідання вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно за допомогою програми Microsoft Teams Office 365.

1. Стан та робота спеціалізованих докторських рад.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

2. Звіти докторантів:

 • Шматко Тетяна Валентинівна, спеціальність 122 – комп’ютерні науки;
 • Мітцель Миколоа Олександрович, спеціальність 133 галузеве машинобудування.

3. Затвердження персонального складу разових спеціалізованих вчених рад для проведення захисту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD):

3.1. Дисертаційної роботи Мєщаніна Валерія Івановича «Вплив вологи вугільної шихти  на її підготовку до коксування» за спеціальністю 161  «Хімічні технології та інженерія».
Голова разової спеціалізованої вченої ради:
Тульський Геннадій Георгійович, доктор технічних наук,  завідувач кафедри технічної електрохімії, НТУ «ХПІ».
Рецензенти:
Григоров Андрій Борисович, доктор наук, професор кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ «ХПІ»;
Назаров Валерій Миколайович, кандидат технічних наук, професор кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива,  НТУ «ХПІ»;
Опоненти:
Чешко Федір Федорович, доктор технічних наук,  учений секретар,    Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»;
Чемеринський Михайло Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри металургійного палива та вогнетривів, Український державний університет науки і технологій.

3.2. Дисертаційної роботи Чжан Сяобіня «Використання гумінових кислот з бурого вугілля при отриманні полімерів» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія,за спеціальністю 161  «Хімічні технології та інженерія».
Голова разової спеціалізованої вченої ради:
Тульський Геннадій Георгійович, доктор технічних наук, завідувач кафедри технічної електрохімії, НТУ «ХПІ».
Рецензенти:
Григоров Андрій Борисович, доктор наук, професор кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ «ХПІ»;
Назаров Валерій Миколайович, кандидат технічних наук, професор кафедри технологій переробки нафти, газу та твердого палива,  НТУ «ХПІ»;
Опоненти:
Чешко Федір Федорович, доктор технічних наук,  учений секретар,    Держав-не підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»;
Чемеринський Михайло Сергійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри металургійного палива та вогнетривів, Український державний університет на-уки і технологій.

3.3.  Дисертаційної роботи Свіщової  Наталії Сергіївни «Розвиток методів вартісного оцінювання об’єктів інтелектуальної власності», за спеціальністю 051 – Економіка.
Голова спеціалізованої вченої ради:
Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри «Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин», НТУ «ХПІ».
Рецензенти:
Шипуліна Юлія Сергіївна, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу, НТУ «ХПІ»;
Долина Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, професор кафедри «Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин», НТУ «ХПІ».
Опоненти:
Маслак Ольга Іванівна, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки,  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Гусаковська Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

3.4.  Дисертаційної роботи  Назаренка Станіслава Миколайовича «Економічна оцінка аутсорсингу інформаційних технологій»  за спеціальністю 051 Економіка.
Голова спеціалізованої вченої ради:
Кобєлєва Тетяна Олександрівна, доктор економічних наук,  професор кафедри «Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин» НТУ «ХПІ».
Рецензенти:
Ілляшенко Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор кафедри «Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин» НТУ «ХПІ»;
Кучинський Володимир Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин» НТУ «ХПІ».
Опоненти:
Маслак Ольга Іванівна, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки,  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Окландер Михайло Анатолійович, доктор економічних наук, завідувач кафедри маркетингу, Національний університет «Одеська політехніка».

Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

4. Перезатвердити освітні програми у зв’язку з виходом стандарту вищої освіти 226 «Фармація, промислова фармація» :

4.1. По кафедрі загальної фармації:

 • освітньо-професійна програма «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.01 Фармація, галузі знань 22 Охорона здоров’я , освітня кваліфікація: магістр фармації, професійна кваліфікація: фармацевт;
 • освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація спеціалізація 226.02 Промислова фармація, галузі знань 22 Охорона здоров’я, кваліфікація магістр.

4.2. По кафедрі внутрішніх хвороб і сімейної медицини:

 • спеціалізація «Пульмонологія (для терапевтів, лікарів загальної практики- сімейної медицини)», 3 місяці;
 • стажування «Пульмонологія», 1 місяць;
 • стажування «Фтизіатрія», 1 місяць;
 • тематичне удосконалення «Діагностика та лікування захворювань легень (для лікарів лікувального профілю)», 0,5 місяці;
 • тематичне удосконалення «Сучасні методи діагностики захворювань легень: мікробіологічні, променеві, бронхологічні, біопсійні, функціональні (для лікарів лікувального профілю)», 0,5 місяці;
 • тематичне удосконалення «Своєчасне виявлення та діагностика туберкульозу органів дихання (для лікарів лікувального профілю)», 0,5 місяці;
 • тематичне удосконалення «Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз (для лікарів лікувального профілю)», 0,5 місяці;
 • тематичне удосконалення «Питання фтизіатрії та пульмонології (для викладачів клінічних кафедр і співробітників клінічних відділів НДІ)», 0,5 місяці;

4.3. По кафедрі клінічної лабораторної діагностики та імунології:

 • тематичне удосконалення «Сучасні технології в лабораторній імунології».

Доповідає заступник директора ННМІ професор Пономарьов Володимир Іванович.

5. Затвердження Положення про шкільний ІТ- інкубатор на базі кафедри комп’ютерної математики та аналізу даних та кафедри кібербезпеки.
Доповідає професор АХІЄЗЕР Олена Борисівна.

6. Висунення до участі у конкурсі на здобуття Премії НАН України для молодих вчених робіт:

 • «Розробка джерел енергії на основі елементів для нанорозмірного супутника» автори: доцент кафедри мікро- та наноелектроніки кандидат фізико-математичних наук доцент Мінакова Ксенія Олександрівна, студент  5-го курсу кафедри мікро- та наноелектроніки Фесенко Павло Миколайович;
 • «Дослідження захисту повітряних ліній з ізольованою нейтраллю від прямих ударів блискавки», автор — доцент кафедри передачі електричної енергії кандидат технічних наук доцент Данильченко Дмитро Олексійович.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

7. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:

 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Інформатика та моделювання», №1-2(7-8), 2022 р. Обсяг 150с.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», №2, 2022. Обсяг 100 с.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія : Математичне моделювання в технiцi та технологіях, №1, 2022р. Обсяг 110 с.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів, №2 (1364), 2022р. Обсяг 96 с.;
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія : Хімія, хімічна технологія та екологія, №2 (8), 2022р. Обсяг 70 с.;
 • Міжнародний науково-технічний збірник «Різання та інструменти в технологічних системах», випуск 97, 2022 р. Обсяг 174 с.;
 • Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Автоматизація, електроніка, інформаційно-вимірювальні технології: освіта, наука, практика», 2022, обсяг 176 с.;
 • Кібербезпека: Основи кодування та криптографії. Автори: Євсеєв С.П., Мілов О.В., Остапов С.Е., Сєвєрінов О.В., обсяг 705 стор.;
 • Навчальний посібник КМАД: Теорія графів на базі MATLAB., автори: Іглін С.П., Зайцев Ю.І., Решетняк Ю.Б. , обсяг 236 стор.;
 • Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності «226 Фармація, промислова фармація» / С.А. Куценко, І.М. Грубник, С.В. Спиридонов, Д.Л. Великий, Ю.В. Юдіна, Т.В. Фалалєєва, Л.В. Кричковська. – Х. : Вид-во НТУ «ХПІ», 2022. – 36 с.

Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

8. Позбавлення звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ»:

 • Кафарів Віктор В’ячеславович – академік РАН;
 • Саркісов Павло Джібраеловіч – ректор Російського хіміко-технологічного університету ім. Д.І. Менделеєва;
 • Ягодин Геннадій Олексійович – академік РАН;
 • Кутепов Олексій Митрофанович — академік РАН;
 • Якубов Февзі Якубович – ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету;
 • Варенников Валентин Іванович – президент Міжнародної ліги захисту чоловічої гідності та безпеки, генерал армії.

Доповідає голова вченої ради Товажнянський Леонід Леонідович.

9. Результати таємного голосування.
Доповідає голова лічильної комісії.

10. Різне.

Заковоротний Олександр Юрійович