НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 25 ТРАВНЯ 2018 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 5

НАКАЗ № 299 ОД від 07 червня 2018 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ».

НАКАЗУЮ:

1. Для виконання завдань університету з підготовки до підтвердження статусу Національного забезпечити виконання наступних заходів:
1.1. Керівникам структурних підрозділів, директорам інститутів, деканам факультетів активізувати роботу щодо виконання критеріїв для підтвердження статусу Національного університету у 2019 році.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів, директори інститутів, декани факультетів. Термін: постійно.
1.2. Директорам інститутів, деканам факультетів проводити свою освітню і наукову діяльність у відповідності до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та привести у відповідність показники кафедр щодо виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.15 р. Завідувачам кафедр ліквідувати заборгованість до 01.03.2019 р. Розірвати контракти з науково-педагогічними працівниками, які не ліквідують заборгованість.
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр. Термін: до 01.03.2019 р.
1.3. Керівникам структурних підрозділів, директорам інститутів, деканам факультетів керуватися у своїй діяльності Настановою щодо якості.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів, директори інститутів, декани факультетів. Термін: до 30.09.2018 р.
1.4. Розмістити на офіційному веб-сайті університету обов’язкову інформацію, передбачену Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про доступ до публічної інформації», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України.
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКО Руслан Павлович. Термін: 30.11.2018р.
1.5. Створити систему ефективного моніторингу досягнень університету та регулярно оприлюднювати його результати на офіційному веб-сайті одночасно на трьох мовах: українська, англійська та російська.
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи ТРУШ Олександр Олегович. Термін: до 01.09.2018 р.
1.6. Інститутам та факультетам університету затвердити плани із залучення студентів до науково-дослідницької роботи, зокрема до участі у регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конкурсах, конференціях, конгресах, симпозіумах тощо).
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович. Термін: до 31.12.2018 р.
1.7. Завідувачам кафедр забезпечити сприятливі умови для завершення роботи над дисертаціями аспірантами випускного року та минулих років.
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін: до 31.12.2018 р.
1.8. З метою активізації публікаційної активності співробітників університету і підвищення позицій університету у Національних та Міжнародних рейтингах ректором університету продовжити систему преміювання працівників, які опублікували статті протягом 2018 року у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.
Відповідальний: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович. Термін: до 31.12.2018 р.
1.9. Науково-технічній бібліотеці розробити заходи для підвищення індексу Гірша університету. Провести об’єднання профілів Scopus, для яких існують декілька ідентифікаторів, активізувати роботу по формуванню профілів авторів ResearcherID (Web of Science).
Відповідальні: завідувачі кафедр та науково-технічна бібліотека. Термін: до 31.12.2018 р.
1.10. Деканам факультетів та директорам навчально-наукових інститутів активізувати процес отримання свідоцтв на об’єкти авторського права (підручники, монографії, навчальні посібники тощо).
Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович. Термін: до 31.12.2018 р.
1.11. Проводити роботу із розширення міжнародної науково-технічної співпраці у спільних міжнародних наукових проектах в рамках програм конкурсів Міністерства освіти і науки України, програми Європейського Союзу  Erasmus+К1 та інших міжнародних програм.
Відповідальні: завідувачі кафедр. Термін: постійно.
1.12. Відділу міжнародних зв’язків розпочати програму подвійних дипломів з Варшавською політехнікою та програму по обміну студентів зі Стамбульським технічний університетом.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи ХРІПУНОВ Геннадій Семенович. Термін: до 31.12. 2018 р.
1.13. Науково-дослідній частині розпочати роботу по входженню університету до міжнародного Шанхайского рейтингу ARWU.
Відповідальний: керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович. Термін: до 31.12.2018 р.
1.14. Ректорату університету активізувати процес представлення співробітників університету до почесних звань України.
Відповідальні: проректор з наукової роботи МАРЧЕНКО Андрій Петрович, проректор з науково-педагогічної роботи ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович та вчений секретар ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович. Термін: постійно.
1.15. Підвищити рівень використання результатів наукових розробок шляхом організації науково-дослідного виробництва на базі структурних підрозділів університету, залучення об’єктів інтелектуальної власності у процес комерціалізації навчальної та науково-дослідної роботи, співпраці з реальним сектором економіки.
Відповідальні: керівники структурних підрозділів, керівник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович. Термін: постійно.

2. На виконання рішення вченої ради з питання «Організація роботи підготовчого відділення для іноземних студентів» затвердити наступні заходи:
2.1. У 2018–2019 навчальному році збільшити кількість студентів довузівської підготовки до 350 осіб.
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович та декан факультету міжнародної освіти КУДІЙ Дмитро Анатолійович. Термін виконання: до 1 квітня 2019 р.
2.2. Збільшити з 15 до 30 осіб кількість іноземних студентів довузівської підготовки, які проходять навчання англійською мовою.
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, декан факультету міжнародної освіти КУДІЙ Дмитро Анатолійович, завідувач кафедри іноземних мов СКРИПНИЧЕНКО Лілія Василівна. Термін виконання: до 1 квітня 2019 р.
2.3. За рахунок спонсорської допомоги та за участі будівельної бригади університету продовжити ремонт гуртожитку № 10.
Відповідальні: проректор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович та проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович. Термін виконання: до 1 вересня 2019 р.
2.4. Продовжити роботу зі створення повного дистанційного курсу з вивчення російської мови для студентів довузівської підготовки.
Відповідальні: завідувач кафедри гуманітарних наук СНІГУРОВА Тетяна Олексіївна. Термін виконання: до 1 вересня 2019 р.
2.5. Створити комп’ютерний лабораторний практикум з фізики, хімії та креслення.
Відповідальні: завідувач кафедри природничих наук ЛАПУЗІНА Олена Миколаївна. Термін виконання: до 1 вересня 2019 р.
2.6. За рахунок спонсорської допомоги придбати 5 комп’ютерів для організації лабораторних практикумів з фізики, хімії та креслення.
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович. Термін виконання: до 1 вересня 2019 р.
2.7. За рахунок активізації профорієнтаційної роботи збільшити до 60% частку студентів довузівської підготовки, які продовжать навчання в НТУ «ХПІ».
Відповідальні: завідувачі кафедр університету. Термін виконання: протягом 2018 року.

3. Затвердити ліцензійні справи за першим (бакалаврським) рівнем Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»: галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 102 «Хімія»; галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 131 «Прикладна механіка»; галузь знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальності: 253 «Військове управління (за видами збройних сил)»; 254 «Забезпечення військ (сил)»; 255 «Озброєння та військова техніка».

4. Затвердити навчальні плани підготовки бакалаврів (3 роки навчання) та магістрів (1,4 й 1,9 років навчання) зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за двома освітніми програмами, які здійснюються кафедрами радіоелектроніки та фізики металів та напівпровідників.

5. Затвердити навчальні плани першого курсу 2018/2019 навчального року за освітнім ступенем бакалавр та магістр.

6. Приєднати кафедру «Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів» до кафедри «Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів».

7. Об’єднати кафедри «Етика, естетика та історія культури», «Політична історія» та «Історія науки і техніки».

8. Перейменувати кафедру технологічного обладнання машин і механізмів Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» на кафедру механічної та електричної інженерії Чернівецького факультету НТУ «ХПІ».

9. Перейменувати кафедру економічних дисциплін Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» на кафедру економіки і менеджменту Чернівецького факультету НТУ «ХПІ».

10. Об’єднати кафедру промислової біотехнології та екології і права Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» в одну кафедру – біотехнології та екології Чернівецького факультету НТУ «ХПІ».

11. Затвердити Положення про порядок реалізації освітніх міжнародних проектів та грантів у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

12. Затвердити документи системи якості освіти:
12.1. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-НЯ/1.0:2017 Настанова щодо якості.
12.2. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-СТВ/1.0:2017 Словник термінів та визначень.
12.3. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.12:2017 Управління документацією.
12.4. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/1.4:2017 Аналіз системи управління якістю керівництвом та поліпшення.
12.5. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.15:2017 Контроль документації.
12.6. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/3.13:2017 Управління записами.
12.7. СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/1.3:2017 Менеджмент процесів і ресурсів.
Відповідальний – начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності КОШКАРОВ Юрій Юрійович.

13. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 25 травня 2018 року, протокол № 5.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 299 ОД від 07 червня 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович