НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 29 квітня 2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 3

НАКАЗ № 137 ОД від « 06 » травня 2022 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1.1. Виготовити та видати дипломи доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 року:
1.1. ГЕТТА Оксана Сергіївна, зі спеціальності 101 «Екологія», ДР № 004291;
1.2. ПОРОХНЯ Микола Федорович, зі спеціальності 101 «Екологія», ДР № 004292;
1.3. РЕЗНИЧЕНКО Марина Олексіївна, зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія», ДР № 004293;
1.4. БЕЗВЕРХНЯ Юлія Сергіївна, зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ДР №004320;
1.5. МАКОГОН Артем Віталійович, зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ДР №004321;
1.6. ШЕВЧЕНКО Кирило Володимирович, зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 004329;
1.7. РУТКОВСЬКА Катерина Сергіївна, зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 004330.

2. Ввести в дію освітньо-професійні програми та навчальні плани Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
2.1. Освітньо-професійну програму «Розробка програмного забезпечення» здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення;
2.2. Навчальний план підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Розробка програмного забезпечення» з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення;
2.3. Освітню програму профільної середньої освіти для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»).

3. Ввести в дію освітньо-наукову програму та навчальний план третього рівня вищої освіти (доктор філософії) «Кібербезпека» за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

4. Ввести в дію освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 145 «Гідроенергетика».

5. Ввести в дію навчальні плани ННІ ЕММБ:

5.1. Навчальний план першого бакалаврського рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туристичний бізнес» спеціальності 242 «Туризм»;

5.2 Навчальний план першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Логістика та митна справа» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

6. Ввести в дію зміни навчальних планів кафедри «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри» та «Прикладна комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

7. Ввести в дію нову міждисциплінарну освітньо-професійну програму підготовки магістрів наукового спрямування (1 рік і 9 міс.) з англомовною підготовкою «Стала та відновлювальна енергетика. Електротехніка та мікроелектроніка/ Sustainable and renewable energy. Electrical and microelectronics engineering».

8. Ввести в дію програми вступних фахових випробувань для бакалаврського та магістерського рівнів.

9. Затвердити програми вступних випробувань зі спеціальності третього освітньо-наукового (PhD) рівня за освітньо-науковими програмами: «Економіка», «Психологія», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Кібербезпека».

10. Перезатвердити програми 2021р. задля вступної кампанії у 2022р. вступних випробувань зі спеціальності третього освітньо-наукового (PhD) рівня за освітньо-науковими програмами «Освітні, педагогічні науки», «Історія науки та українознавство», «Філософія», «Соціологія», «Екологія», «Фізика і астрономія», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Прикладна механіка», «Матеріалознавство», «Галузеве машинобудування», «Металургія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Енергетичне машинобудування», «Атомна енергетика», «Теплоенергетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Хімічні технології та інженерія», «Біотехнології та біоінженерія», «Електроніка», «Телекомунікації та радіотехніка», «Харчові технології», «Нафтогазова інженерія та технології», «Озброєння та військова техніка», «Автомобільний транспорт».

11. Ввести в дію Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у НТУ «ХПІ».

12. Ввести в дію методичні рекомендації та вказівки щодо:
12.1. Порядку розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»;
12.2. Оновлення та порядку формування навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня на 2022 рік.

13. Ввести в дію:
13.1. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини Навчально-наукового медичного інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
13.2. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг;
13.3. Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я.

14. Ввести в дію освітні програми спеціальності 222 «Медицина» Навчально-наукового медичного інституту НТУ «ХПІ»:
14.1. Кафедра радіології: стажування «Ультразвукова діагностика»;
14.2. Кафедра загальної фармації: інтернатура «Фармація» (3 місяці);
14.3. Кафедра психіатрії, аддиктології, психотерапії та клінічної психології:
14.3.1. Інтернатура «Психіатрія» (2 роки);
14.3.2. Спеціалізація «Психіатрія» (для лікарів зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина та внутрішні хвороби – 9 міс);
14.3.3. Спеціалізація «Наркологія» (для психіатрів – 3 міс.);
14.3.4. Спеціалізація «Наркологія» (для лікарів зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина, педіатрія та внутрішні хвороби – 6 міс);
14.3.5. Спеціалізація «Психотерапія» (для неврологів та психіатрів – 3 міс);
14.3.6. Спеціалізація «Психотерапія» (для лікарів зі спеціальностей: загальна практика-сімейна медицина та внутрішні хвороби – 6 міс);
14.3.7. Спеціалізація «Медична психологія» (для психіатрів – 3 міс.);
14.3.8. Спеціалізація «Сексопатологія» (для психіатрів та акушер-гінекологів – 3 міс.);
14.3.9. Спеціалізація «Психофізіологія» (для неврологів, психіатрів та медичних психологів – 3 міс.);
14.3.10. Стажування  «Психіатрія»;
14.3.11. Стажування «Наркологія»;
14.3.12. Стажування «Психотерапія»;
14.3.13. Стажування  «Медична психологія»;
14.3.14. Стажування «Сексопатологія»;
14.3.15. Тематичне удосконалення «Актуальні питання клінічної психіатрії та наркології»;
14.3.16. Тематичне удосконалення «Сучасний погляд на проблему алкоголізму: діагностика, клініка, лікування, профілактика»;
14.3.17. Тематичне удосконалення «Афективні розлади: клінічні та психофармакологічні аспекти»;
14.3.18. Тематичне удосконалення «БАР та афективні синдроми в структурі психічних розладів (клініка, лікування)»;
14.3.19. Тематичне удосконалення «Комплексна медико-психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій»;
14.3.20. Тематичне удосконалення «Сучасні питання конфліктології та розв’язання конфліктів у медичній практиці»;
14.3.21. Тематичне удосконалення «Психологічна допомога в екстремальних ситуаціях та кризова психотерапія»;
14.3.22. Тематичне удосконалення «Актуальні питання медичної психології»;
14.3.23. Тематичне удосконалення «Психічна травма сімейного насильства: психологічні основи, профілактика, психотерапія»;
14.3.24. Тематичне удосконалення «Лікувально-діагностичні аспекти тривожних розладів, ОКР та дисоціативних розладів»;
14.3.25. Тематичне удосконалення «Медико-психологічні аспекти вживання психоактивних речовин: фармакотерапія та психотерапія»;
14.3.26. Тематичне удосконалення «Психологічний супровід хворих на психосоматичні розлади»;
14.3.27. Тематичне удосконалення «Психотерапія у загальносоматичній медицині»;
14.3.28.  Тематичне удосконалення «Психотерапія психотравми»;
14.3.29. Тематичне удосконалення «Сучасний погляд на невротичні, стрес-асоційовані розлади та ПТСР»;
14.3.30. Тематичне удосконалення «Актуальні питання розладів сексуальної сфери в медичній практиці»;
14.3.31. Тематичне удосконалення «Медико-психологічні аспекти суїцидальної поведінки: діагностика, профілактика, психотерапія»;
14.3.32. Тематичне удосконалення «Сучасний підхід до діагностики та лікування гострих станів в наркології»;
14.3.33. Тематичне удосконалення «Сучасний погляд на діагностику та лікування шизофренії та розладів шизофренічного спектру»;
14.3.34. Тематичне удосконалення «Актуальні питання геронтології та геріатрії»;
14.3.35. Тематичне удосконалення «Особистісні ресурси в час інформаційно-психологічної війни: теоретичні та практичні аспекти»;
14.3.36. Тематичне удосконалення «Сучасні підходи до психофармакотерапії»;
14.4. Кафедра клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології:
14.4.1. Спеціалізація «Мікробіологія» (термін 3 міс);
14.4.2. Спеціалізація «Вірусологія» (термін 3 міс);
14.4.3. Спеціалізація «Бактеріологія» (термін 3 міс);
14.4.4. Спеціалізація «Лабораторна імунологія» (термін 3 міс);
14.4.5. Спеціалізація «Клінічна біохімія» (термін 3 міс);
14.4.6. Стажування за фахом (термін 1 міс.);
14.4.7. Стажування «Мікробіологія»;
14.4.8. Стажування «Вірусологія»;
14.4.9. Стажування «Лабораторна імунологія»;
14.4.10. Стажування «Клінічна біохімія»;
14.4.11. Тематичне удосконалення «Мікробіологія і лабораторна діагностика урогенітальних інфекцій»;
14.4.12. Тематичне удосконалення «Сучасні технології в лабораторній діагностиці»;
14.4.13. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика імунодефіцитів»;
14.4.14. Тематичне удосконалення «Лабораторна діагностика невідкладних станів»;
14.4.15. Тематичне удосконалення «Гемостазіологія»;
14.4.16. Тематичне удосконалення «Стандартизація та забезпечення якості лабораторних досліджень»;
14.5. Кафедра фізичної і реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології:
14.5.1. Тематичне удосконалення «Фізична та реабілітаційна медицина хворих з м’язово-скелетною патологією»;
14.5.2. Тематичне удосконалення «Фізична та реабілітаційна медицина хворих із  захворюваннями центральної нервової системи»;
14.5.3. Тематичне удосконалення «Фізична та реабілітаційна медицина хворих із  захворюваннями центральної та периферичної нервової системи».

15. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

16. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 29 квітня 2022 року, протокол № 3.

Ректор Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 137 ОД від « 06 » травня 2022 р.

Заковоротний Олександр Юрійович