ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 4 ВІД 27.05.2022 (ПОЧАТОК 12:00)

27.05.2022 р. в 12:00 Засідання Вченої ради НТУ «ХПІ», яке відбуватиметься дистанційно на Telegram-каналі Вченої ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження освітніх програм 2022 року першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти та третього (освітньо-наукового) рівня освіти.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

2. Затвердження навчальних планів на 2022–2023 навчальний рік:
2.1. Підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання;
2.2. Підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі скороченим терміном навчання (3 роки);
2.3. Підготовки здобувачів-іноземців вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної та заочної форм навчання.
2.4. Підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Затвердження документів Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:
3.1. Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
3.2.  Освітньо-професійної програми обслуговування комп’ютерних систем і мереж здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.
3.3. Навчального плану підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою обслуговування комп’ютерних систем і мереж з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.
3.4. Освітньої програми профільної середньої освіти для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (обслуговування комп’ютерних систем і мереж).
3.5. Освітньо-професійної програми металорізальні верстати та робототехнічні комплекси здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування.
3.6. Навчального плану підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою металорізальні верстати та робототехнічні комплекси з галузі знань 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування.
3.7. Освітньої програми профільної середньої освіти для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування (металорізальні верстати та робототехнічні комплекси).
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

4. Затвердження:
4.1. Правил прийому Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж
«Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
4.2.
Освітньо-професійних програм Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» зі спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення освітньо-професійна програма «Розробка програмного забезпечення»

122 Комп’ютерні науки освітньо-професійна програма  «Обслуговування програмних систем і комплексів»

133 Галузеве машинобудування освітньо-професійна програма  «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів»

133 Галузеве машинобудування освітньо-професійна програма  «Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації»

131 Прикладна механіка освітньо-професійна програма  «Обслуговування верстатів з програмним управлінням та  робототехнічних комплексів»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-професійна програма «Ремонт комп’ютерної та електропобутової техніки»

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка освітньо-професійна програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

4.3. Навчальні плани Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:

121 Інженерія програмного забезпечення освітньо-професійна програма «Розробка програмного забезпечення»

122 Комп’ютерні науки освітньо-професійна програма  «Обслуговування програмних систем і комплексів»

133 Галузеве машинобудування освітньо-професійна програма  «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів»

133 Галузеве машинобудування освітньо-професійна програма  «Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації»

131 Прикладна механіка освітньо-професійна програма  «Обслуговування верстатів з програмним управлінням та  робототехнічних комплексів»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-професійна програма «Ремонт комп’ютерної та електропобутової техніки»

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка освітньо-професійна програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

5. Затвердження оновленого складу комісій для надання виданням грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

6. Затвердження навчальних планів та освітньо-професійних програм ННІ ЕММБ:
6.1. Навчальний план першого бакалаврського рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Економіка та організація бізнесу» і «Управління персоналом та економіка праці» зі спеціальності 051 «Економіка».
6.2. Затвердження змін до освітньо-професійних програм і навчальних планів освітньо-наукового (PhD) рівня: Економіка (спеціальність 051); Менеджмент (спеціальність 073); Фінанси, банківська справа та страхування (спеціальність 072); Маркетинг (спеціальність 075).
6.3. Внести зміни у навчальні плани 2018 р. та 2019 р. усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівнів освіти ННІ ЕММБ – замість кваліфікаційної роботи ввести атестаційний іспит.
Доповідає директор ННІ ЕММБ професор Краснокутська Наталія Станіславівна

7. Затвердження освітніх програм і навчальних планів ОП «Хімічні технології та інженерія» і ОП «Технічна електрохімія і хімічні технології рідкісних розсіяних елементів» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів освіти.
Доповідає завідувач кафедри технічної електрохімії професор Тульський Геннадій Георгійович.

8. Перезатвердження освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти у зв’язку із виходом стандартів за наступними спеціальностями:
8.1. Спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, ОП «Технології переробки нафти, газу і твердого палива»;
8.2. Спеціальність 162 – Біотехнології та біоінженерія, ОП «Біотехнології та біоін-женерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія)».
Доповідає завідувач кафедри технічної електрохімії професор Тульський Геннадій Георгійович.

9. Перезатвердження освітньо-наукової програми та навчального плану спеціальності 136 «Металургія» третього рівня освіти (PhD) у зв’язку із виходом стандарту.
Доповідає завідувач кафедри ливарного виробництва професор Акімов Олег Вікторович.

10. Перезатвердження освітньо-наукової програми та навчального плану спеціальності 101 «Екологія» третього рівня освіти (PhD) у зв’язку із виходом стандарту.
Доповідає завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології доцент Шестопалов Олексій Валерійович.

11. Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для моло-дих вчених доцента кафедри фізики к.ф-м.н. доц. Мінакової Ксенії Олександрівни.

12. Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених доцента кафедри передачі електричної енергії к.т.н. доц. Данильченка Дмитра Олексійовича.

13. Про рекомендацію до друку науково-освітніх видань:
Журнал «Електротехніка і електромеханіка», №3, 2022. Обсяг 75 стор.
Монографія: Ткачук М.М. «Контактна механіка тіл із урахуванням нелінійних властивостей поверхневих та проміжних шарів». Обсяг 255 стор.
Журнал «Теорія і практика управління соціальними системами». № 2, 2022 року, 150 стор., 10 статей.
Вісник НТУ «ХПІ», cерія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», № 1(9), 2022 рік. Обсяг 46 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович