Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Про відділ

Відділ забезпечення якості освітньої діяльності є структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі – Університет), який займається забезпеченням якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки України, нормативних документів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, серії ДСТУ ISO 9000, а також рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.

Відділ забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ» створено за ініціативою Ректора (Наказ № 370 ОД від 30.08.2016 р.). Структурний підрозділ підпорядковується Ректору та проректору з науково-педагогічної роботи.

Основна мета: розробка, забезпечення функціонування та оптимізація Системи управління якістю освітньої діяльності в Університеті відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.

Основні завдання:

Координація діяльності з розробки, впровадження та підтримки функціонування системи управління якістю в Університеті відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015.

Інформаційно-методичний супровід управління документами Системи управління якістю на всіх етапах.

Організація навчання персоналу Університету з метою засвоєння Системи управління якістю та введення її в дію відповідно до потреб МОН України та згідно зі стандартами.

Контроль за функціонуванням Системи управління якістю в Університеті.

Організація внутрішніх та зовнішніх аудитів Системи управління якістю.

Організація сертифікації Системи управління якістю у національних органах сертифікації.

Забезпечення своєчасного прийняття керівництвом Університету коригувальних та запобіжних дій, необхідних для усунення (попередження) невідповідностей в організації процесів Університету, які впливають на якість надання освітніх послуг.

Забезпечення електронного доступу до документів Системи управління якістю, що розміщені на офіційному сайті Університету.

Надання консультаційних, інформаційних послуг у сфері управління якістю освітньої діяльності.

Положення про відділ  забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ»

Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в НТУ “ХПІ”

© 2024 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search